Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym „Bajkowa Kraina”

§1

Bajkowa Kraina jest punktem przedszkolnym.
Ustalona nazwa używana przez punkt przedszkolny brzmi:
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bajkowa Kraina
Ul. Rutkowskiego 7
Kraków
Tel. 12 262 36 61
Przedszkole działa na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. –Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)- rozdział 8, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form  oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008 r. nr 7, poz. 38, Dz. U. nr 104, poz. 667) oraz niniejszego projektu.
Osobą prowadzącą punkt przedszkolny jest Katarzyna Budzeniusz

§2

Organami punktu przedszkolnego są:
1. Właściciel punktu przedszkolnego
2. Grono pedagogiczne
3. Rada rodziców

§3

Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
1. Celem punktu przedszkolnego są :
a. Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
b. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
2. Punkt przedszkolny zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
3. Punkt przedszkolny dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.
4. Punkt przedszkolny stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnieniu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
5. Zadaniem punktu przedszkolnego jest:
a. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania.
b. Zapewnienie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.
c. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
d. Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN.
e. Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.
f. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
g. Organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody rodziców.

§4

Dzienny wymiar godzin zajęć w punkcie przedszkolnym
1. Dzienny wymiar godzin pracy, od poniedziałku do piątku, wynosi 11 godzin (tj. od 7.00 do 18.00). Istnieje możliwość pozostawienia dziecka dłużej po uprzednim ustaleniu z opiekunem i za dodatkową opłatą.
2. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi minimum 3 godziny dziennie.
3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.
4. Zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez rok.

§5

Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego.
1. Warunkiem zapisania dziecka do punktu przedszkolnego jest wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest płatne jednorazowo na okres od września do sierpnia.
2. Punkt przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat (w dniu 1 września weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz.458) dotyczące wychowania przedszkolnego).
3. Liczba miejsc w punkcie przedszkolnym ustalana jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi i sanitarnymi i wynosi 20 osób.
4. Podstawą zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego jest wypełnienie Ankiety.
5. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc.

§6

Wychowankowie mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego projektu.
1. Wychowankowie mają prawo do:
· Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników;
· Bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych;
· Interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienie;
· Wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijanie optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach;
2. Obowiązki wychowanków:
Wychowankowie mają obowiązek:
· Traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych;
· Aktywnego udziału w zajęciach
· Radzenia sobie w miarę możliwości z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się;
· Przestrzegania czystości;
· Zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce;
3. W punkcie przedszkolnym nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.
4. Przypadki, w których prowadzący placówką może skreślić dziecko z punktu przedszkolnego
Dziecko może zostać skreślone z punktu przedszkolnego, gdy:
1 Rodzice systematycznie zalegają z opłatami (po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie).
2 Dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolne dłużej niż miesiąc, bez podania przyczyny.
3 Dziecko nagminnie nie przestrzega obowiązków zawartych w punkcie „Obowiązki wychowanków”.
5. Opłaty za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym i zajęcia dodatkowe.
a. Opłata za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym składa się z:
· Opłaty stałej (koszty określone przez osobę prowadzącą placówkę)
· Opłaty wpisowej
· Opłata za zajęcia na basenie jest podliczana pod koniec każdego miesiąca i doliczana do czesnego
· Opłata za dodatkowy angielski jest wpłacana przez rodziców bezpośrednio na konto szkoły językowej.
b. Opłaty za punkt przedszkolny rodzice dokonują na konto przedszkola do 5 dnia każdego
miesiąca za miesiąc z góry.
c. Miesięczna nieobecność dziecka w punkcie przedszkolnym nie zwalnia rodziców od
obowiązku uiszczenia opłaty stałej.
· W przypadku nieobecności dziecka dłużej niż 3 tygodnie zgłoszonej przynajmniej dzień wcześniej odliczane jest 30 % czesnego.
· W przypadku ciągłej nieobecności dziecka krótszej niż 3 tygodnie i dłuższej niż 2 dni robocze zgłoszonej najpóźniej pierwszego dnia nieobecności odliczana jest stawka żywieniowa za każdy dzień jego nieobecności, licząc od 3-go dnia jego nieobecności.
· Środki finansowe mogą być uzyskiwane także z innych źródeł jak np.: dotacje z budżetu gminy.

§7

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:
a. Dziecko przebywające w punkcie przedszkolnym jest pod opieką nauczycielki, która
organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.
b. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
c. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
d. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
e. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
f. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
g. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienia prowadzącego przedszkole i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.
h. W przypadku choroby nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w punkcie przedszkolnym, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.
i. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników punktu przedszkolnego bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
j. W punkcie przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
k. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.
m. Wycieczki i spacery poza teren punktu przedszkolnego, powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.

§8

Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci do punktu przedszkolnego.
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z punktu przedszkolnego osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie zamieszczone jest w Ankiecie.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z punktu przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.

§9

Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
1. Na terenie punktu przedszkolnego na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia.
2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

§10

Okres pracy punktu przedszkolnego i terminarz przerw.

Punkt przedszkolny jest otwarty przez cały rok, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§11

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia, współpraca z rodzicami.
1. Nauczyciele współdziałają z rodziną dziecka (prawnymi opiekunami) poprzez:
a. Wspieranie rodziców w spełnianiu pierwszych nauczycieli swoich dzieci,
b. Udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolu,
c. Udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
d. Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e. Korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,
f. Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi,
g. Udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze.
2. Nauczyciele mają za zadanie:
a. traktowania wychowanków z szacunkiem,
b. dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w punkcie przedszkolnym i poza budynkiem punktu przedszkolnego,
c. planowania i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego,
d. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
e. współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników,
f. systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
g. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie,
h. udzielanie rodzicom i opiekunom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomaganie ich działalności wychowawczej.

§12

Prawa nauczycieli:
Nauczyciele mają prawo do:
1. Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
2. Wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godność innych ludzi.
3. Współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru realizacji programu,
4. Jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
5. Stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
6. Wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

§13

Prawa i obowiązki rodziców:
Rodzice mają prawo do:
1. Dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci,
2. Rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,
3. Wsparcia ze strony nauczycieli i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych,
4. Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy punktu przedszkolnego.
Rodzice mają obowiązek:
1. Przestrzegania niniejszego projektu,
2. Poszanowania godności dziecka,
3. Wzmacniania wysiłków punktu przedszkolnego skierowanego we wszechstronny rozwój wychowanków,
4. Informowania w przypadku nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym, niezwłocznie zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
5. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu przedszkolnego,
6. Angażowania się jako partner w działania punktu przedszkolnego,
7. Informowania nauczycieli o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
8. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym,
9. Uczestniczenia w spotkaniach nauczycieli z rodzicami.

§14

Postanowienia końcowe:
1. Punkt przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,
2. Projekt obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności punktu przedszkolnego.
3. Dla zapewnienia znajomości projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a. Publikację projektu na stronie www punktu przedszkolnego.
b. Udostępnienie zainteresowanym projektu przez prowadzącego punkt przedszkolny.
Kraków, 20 września 2011       Katarzyna Budzeniusz
Osoba prowadząca